جستجو
    جستجوی پيشرفته  
صفحه اصلی
 
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
تفسیر ده آیه قرآن کریم درباب آخرالزمان وحضرت مهدی(ع)
340
 
 
Tahoor_invitation

درقرآن کریم، درباره مسائل آینده دوران، و حوادث آخر الزمان، و استیلای خوبی وخوبان برجهان، وحکومت یافتن صالحان –گاه باشاره، و گاه بتصریح – سخن گفته شده است. اینگونه آیات را مفسران اسلامی، طبق مدارک حدیثی وتفسیری، مربوط به مهدی وظهور آخرالزمان دانسته اند. آیات دیگری هم درقرآن کریم هست، که به جنبه حضور ولایتی مهدی «ع» اشاره بلکه دراین باره صراحت- دارد. اینک 10 آیه، از آیاتی که راجع به مهدی است، وآخرالزمان وظهور «طلعت رشیده «و «دولت کریمه»:

آیه اول:
«و لقد کتبنا فی الزبور، من بعد الذکر، ان الارض یرتها عبادی الصا لحون» (انبیاء آیه -105)، «مادرزبور داود، ازپس ذکر (تورات)، نوشته ایم که سرانجام، زمین را بندگان شایسته مامیرات برند وصاحب شوند.

امام محمدباقر «ع» فرمود: این بندگان شایسته که وارثان زمین شوند، اصحاب مهدی هستند، در آخر الزمان. درتفسیر «مجمع البیان» شیخ طبرسی، پس از نقل این حدیث، می گوید: حدیثی که شیعه وسنی، ازپیامبر «ص» روایت کرده اند، برگفته امام باقر دلالت دارد. حدیث این است: «اگر از عمر دنیا باقی نماند مگر یک ر وز، خداوند همان یک روز را آن قدر دراز کند، تامردی صالح، از اهل بیت من، برانگیزد، واو جهان را، همانگونه که ازجور وستم لبریز شده باشد، از دادو دادگری لبریز سازد» وامام ابوبکر احمد بن حسین بیهقی، درکتاب «البعث والنشور»، اخبار بسیاری دراین باره آورده است. وآن اخبار را، نواسه او، ابوالحسن عبیدالله بن محمد بن احمد، درسال 518، برای ما روایت کرد.

در «تفسیر علی بن ابراهیم» درباره این آیه، آمده است: مادرزبور، ازپی ذکر نوشتیم.. . همه کتابهای آسمانی ذکر نامیده می شود. «ان الارض یرثها عبادی الصالحون،» یعنی قائم واصحاب او. (این مطلب درزبور آمده است زیرا که) درزبور وقایع وکشتارهای عظیم آمده است، وهم حمد خداوند وتمجید ذات او، وهم دعا و نیایش.

آیه دوم:
«ونرید ان نمــن علی الذین استضعفوا فی الارض، و نجعلهم ائمـه و نجعلهم الوارثین» «قصص –آیه 5)، «مامی خواهیم تابه مستضعفان زمین نیکی کنیم، یعنی آنان را پیشوایان سازیم و میرات بران زمین».

این آیه نیز، طبق پاره ای از سخنان امام علی بن ابیطالب «ع»، در «نهج البلاغه» وروایاتی ازدیگر امامان، به گونه ای، ناظر به مستضعفان محروم و پیروان راه حق است، که سرانجام، جهان ازآن شایستگان ایشان خواهد شد. و این امر درزمان حجت بالغه است؛ چنانکه شیخ بزرگوار ابوجعفر صدوق در «امالی» روایت کرده است که علی «ع» فرمود: «این آیه مربوط به ماست».

آیه سوم:
«یاایها الذین امنوا! من یرتد منکم عن دینه، فسوف یاتی الله بقوم، یحبهم و یحبونه، اذله علی المومنین، اعزه علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، ولا یخافون لومه لائم» (مائده- آیه 54)، «ای مومنان! هر کس ازشما دین خویش بگردد(زیانی به دین خدا نخواهد رسانید، زیرا که خداوند دین خودرا بی یاور نخواهد گذاشت، بلکه ) او مردمی پدید خواهد آورد، که ایشان را دوست می دارد وایشان اورا دوست می دارند، آن مردم، با مومنان خوشرفتار ونرمخو خواهند بود، وبا کافران سختگیروبی گذشت، وآنان همواره می کوشند ودرراه خدا جهاد می کنند، وازسرزنش هیچ سرزنشگری باکی نخواهد داشت.

درتفسیر علی بن ابراهیم آمده است: این آیه، درباره قائم واصحاب او نازل شده است، همانان که درراه خدا جهاد کنند، وازهیچ چیز پروا ندارند.

آیه چهارم:
«وعد الله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات، لیستخلفنهم فی الارض، کما استخلف الذین من قبلهم، ولیمکنن لهم دینهم، الذی ارتضی لهم ولیبد لنهم من بعد خوفهم امنا.. . (نور-آیه 56)، «خداوند، آنان را که گرویدند ازشما ونیکیها کردند، وعده داد که بیقین ایشان را خلیفه کنند درزمین –چنانکه آنان که ازپیش بودند خلیفه ساخت- ودینشان راباز بگستراند، آنان دین را بپسندید، برای آنان وهم آنان رااز پس بیمی که دراند، بی بیمی دهد وایمنی. ..

شیخ طبرسی می گوید: ازامامان اهال بیت روایت شده است که این آیه، درباره مهدی آل محمد «ص» است. شیخ ابوالنضر عیاشی، با اسناد خود، ازحضرت امام زین العابدین «ع» روایت کرده است که این آیه را خواند وفرمود: «اینان به خدا سوگند شیعه ما هستند، خدا این کارار درحق آنان به دست مردی از ما خواهد کرد. واین مرد مهدی این امت است. وهمان کسی است که پیامبر «ص» فرموده است: «اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند، خدا همان یک روز را چنان دراز کند تا مردی ازخاندان من حاکم جهان گردد. اسم آن مرد اسم من (محمد) است. اواززمین راعدل وقسط لبریز سازد، همانگونه که ازظلم وجورلبریز شده باشد» وچنین مطلبی، درباره این آیه، ازامام محمد باقر «ع» وامام جعفر صادق «ع» نیز روایت شده است.

امین الاسلام، شیخ ابوعلی طبرسی، سپس سخن خویش را، درباره این آیه، به اینگونه به پایان می برد: چون گسترش دین، درسراسر زمین، وجانگیر شدن آیین، ازگذشته تاکنون پدیدار نگشته است، پس یقین این امر در آینده خواهد بود. چه این جهانگیری دین وآیین، وعده ای خدایی است – طبق آیه – ووعده خدایی خلف بردار نیست وخلف نخواهد گشت.

آیه پنجم:
«هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون» (توبه- آیه 33)، «وآن خداست که رسول خویش را بفرستاد، به راهنمونی ودین راست، تاآن دین را پیروز گرداند برهمه دینهای دیگر، هر چند برمشرکان دشوار آید».

رشید الدین میبدی، درتفسیر «کشف الاسرار»، درشرح این آیه گوید: رسول، دراین آیه، محمد است، وهدی و هدایت، قرآن وایمان است. و دین حق، اسلام است. خدا این دین رابردیگر ادیان برتری دهد، چنانکه دینی نماند مگر اینکه اسلام برآن غالب آید، واین امر، بعد از این خواهد شد، و هنوز نشده است. وقیامت نخواهد آمد مگر اینکه این کار بشود. ابوسعید ] خدری [ روایت کرده است که پیامبر «ص» از بلایی یاد فرمود که به این امت رسد، تا بدانجا که ازبسیاری ظلم وستم، کس برای خویش پناهی نیابد. چون چنین شود، خداوند مردی ازخاندان مرا برانگیزد، وبه دست او زمین را از عدل وقسط بیا کند، آنسان که از ستم اکنده باشد. همه ساکنان آسمان، وهمه ساکنان زمین، از او، خرسند باشند. در روزگار او، قطره بارانی درآسمان نباشد، مگر اینکه برزمین فرود بارد، وگیاهی درزمین نباشد، مگر اینکه بروید. چنان روزگاری خوس وبابرکت پدیدآید، که کسان آرزو کنند کاش مرد گانشان زنده شوند، وبه این جهان بازگردند.....

آیه ششم:
«لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب غظیم(بقره- آیه 114)»، «برای ایشان است، دراین جهان خواری، ودرآن جهان، عذابی بزرگ».

رشید الدین میبدی، درشرح این قسمت از آیه، گوید: ترسایان راست دراین جهان رسوایی وخواری وننگ، اگر ذمی بود گزیت، واگر حربی بود قتل، ودرآن جهان عذاب مهین جاودان درآتش. مقاتل و کلبی گفتند: «لهم فی الدنیا خزی» فتح قسطنطنیه وعموریه ورومیه است، حصارها ونشستگاه ایشان، که درآن استیصال ایشان است و «تبترنظام» دولت ایشان. مصطفی «ع» گفت: «الملحمه العظمی فتح قسطنطنیه، وخروج الدجال، فی سبعه اشهر» [یعنی: واقعه وکشتار بزرگف فتح قسطنطنیه است و خروج دجال که خلال هفت ماه پدید آید]. سدی گفت: خزی ایشان در دنیا آن است که «مهدی» بیرون آید، و قسطنطنیه بگشاید، وجای ایشان خراب کند، قومی را بکشد، وقومی رابه بردگی ببرد. و «مهدی» آن است که مصطفی «ع» گفت: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم، لطول الله ذلک الیوم، حتی یبعث فیه رجلامنی.. .» [اگر از عمر جهان باقی نماند مگر یک روز، خداوند همان یک روز را چنان دراز کند، تا مردی از خاندان من، برانگیزد.. ]

آیه هفتم:
«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا (اسرا- آیه 33)، «وهرکس را بکشند به بیداد، وارثان اورا صاحب فرمان کریم( که هرچند خواهند بکنند: قاتل را بکشند، یا دیه ستانند، یاعفو کنند) ومبادکه کس به گزاف کسی را بکشد، بکشد، که خدا یاور خون حق ریخته است.

درتفسیر «نور التقلین»، جلد 3، صفحه 163 از حویزی آمده است: امام محمد باقر «ع» این کس حسین بن علی «ع» است که مظلوم کشته شد. وماییم اولیاء این خون. هنگامی که قائم مابیرون آید، خون حسین رابطلبد.. «وانه کان منصورا» آن است که جهان پایان نگیرد، تا انتقام این خون، به دست مردی از آل رسول «ص» گرفته شود، مردی که جهان رااز قسط وعدل لبریز سازد، همانسان که ازستم وبیداد لبریز شده باشد.

آیه هشتم:
«بقیت الله خیر لکم، ان کنتم مومنین. .» (هود – آیه 86)، «بقیه الله (ذخیره الاهی) برای شما مردم، اگر مومن باشید، ازهر چیز وهر کس دیگر بهتر است.»

درتفسیر «نور الثقلین» از «اصول کافی» نقل شده است: مردی ازامام جعفر صادق «ع» درباره قائم پرسید، که آیا می توان اورا به هنگام سلام دادن، «یا امیرالمومنین» خطاب کرد؟ امام صادق فرمود: نه، این اسمی است که خداوند له «امیرالمومنین» داده است. پرسیدم: فدایت شوم، به هنگام سلام دادن به او، چه بگویم؟ امام صادق فرمود: همه باید بگوید: «السلام علیک یا بقیه الله»! سپس امام این آیه را تلاوت کرد: «بقیت الله خیر لکم، ان کنتم مومنین. .»

شیخ ابومنصور طبرسی، درکتاب «الاحتجاج» از امیرالمومنین «ع» نقل کرده است که فرمود: بقیه الله، یعنی مهدی، که پس از گذشتن این دوره، خواهد آمد. وزمین رااز قسط و عدل پر خواهد کرد، همانگونه که ازظلم وجوپرشده باشد.

شیخ صدوق، درکتاب «اکمال الدین»، ازامام محمد باقر «ع»، حدیثی طولانی نقل کرده است. امام درآن حدیث که سخن از قائم می گوید، از جمله می فرماید: هنگامی که قائم خروج کند، به خانه کعبه تکیه دهد، آنگاه 313 تن نزد او گرد آیند. پس نخستین سخنی که گوید این آیه است: «بقیت الله خیر لکم، ان کنتم مومنین. .» من بقیه الله ام، وحجت خدایم، وخلیفه خدایم درمیان شما. آنگاه هر مسلمانی که به او سلام دهد، گوید: «السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه».

همچنین دراحادیث آمده است که حضرت امام محمد باقر «ع» فرمود: علم به کتاب خدا وسنت پیامبر «ص»، در قلب مهدی ما می روید چنانکه بهترین وشادابترین گیاهان می رویند. هرکس ازشما باقی ماند. ومهدی را ملاقات کند، به او اینگونه سلام بدهد: «السلام علیک یااهل بیت الرحمه و النبوه، و معدن العلم، وموضع الرساله! السلام علیک بقیه الله!»، «درود برشما، ای خاندان رحمت ونبوت! وای ذخیره گاههای علم، وای پایگاههای رسالت! درود برتو ای ذخیره خدایی، ای بقیــه الله!. .»

آیه نهم:
«یوم یاتی بعض آیات ربک، لاینفع نفسا ایمانها، لم تکن امنت من قبل.. . .» (انعام -158)، «روزی که پاره ای ازآیات پروردگار تو پدیدار گردد، آن روز هیچ کس را – اگر از پیش ایمان نیاورد باشد- ایمان وباور سودی نخواهد بخشید.

سید هاشم بحرانی، صاحب «تفسیر» می گوید: شیخ صدوق، ازامام جعفر صادق «ع» روایت کرده است که فرمود: «آیات، دراین آیه، ائمه هستند. آن آیت مورد انتظار قائم «ع» است. روزی که قائم با شمشیر قیام کند، ایمان آوردن آن کسان، که از پیش به او ایمان نداشته اند، آنان راسودی نخواهد داشت، اگر چه آنان، به امامان پیش از او، ایمان داشته باشند» همچنین می گوید:ابوبصیر،ازامام جعفر صادق «ع» روایت کرده است که فرمود: «مقصود از این آیه «یعنی: یوم یاتی بعض آیات ربک» روزی که پاره ای از آیات پروردگار تو پدیدار گردد. ) خروج قائم آل محمد «ص» است. ای ابا بصیر! خوشا به حال شیعیان قائم، که درزمان غیبت درانتظار اوبه سر می برند، وهنگامی که ظاهر شود، فرمانبردار اویند. آنانند اولیای خدا، که نه از چیزی ترسی دارند، ونه به دل اندوهی .»

آیه دهم:
«فیها یفرق کل امر حکیم» (دخان- آیه 4)، «درشب قدر، همه امور را، برطبق حکمت به جای خویش مقرر دارند.»

مقصود ازاین آیت فرخنده، تقدیر امور است در شب قدر، درهر سال. و این امر درارتباط مستقیم است با حضرت ولی عصر «ع»، وحضور ولایتی او، در امت، ودرمجاری تقدیر، ودرجهان کائنات درفصل بعد، دراین باره، سخن خواهیم گفت.

 
 
 
 
 
 
 
 
خورشید مغرب-محمدرضا حکیمی،‌ ازصفحه114تا 122
 
 
 
 
 
   
 
اعلام > شخصیت ها > معصومین > چهارده معصوم > امام مهدی(ع)
 
اصول عقاید > نبوت > ادیان الهی > اسلام > قرآن
 
 
خورشید مغرب-محمدرضا حکیمی،‌ ازصفحه114تا 122
   
 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
   
 
 
 
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز | طهور فرانسه
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور